ДОДАТОК № 3 ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (УГОДА КОРИСТУВАЧА)

Регламент
роботи Електронного майданчику «GOV.AUCTION» щодо проведення
електронних торгів (аукціонів) з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права
1. Визначення термінів
1.1. В цьому Регламенті Електронного майданчику «GOV.AUCTION» щодо проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу/надання в оренду майна (активів) (далі – Електронний майданчик, Регламент) терміни вживаються в таких значеннях:
авторизаційні дані - ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в ЕТС через Електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом та/або Регламентом ЕТС для участі в електронних торгах;
адміністратор - юридична особа, що володіє центральною базою даних електронної торгової системи Ргоzоrrо.Продажі та забезпечує функціонування електронної торгової системи Prozorro.Продажі. Адміністратором є громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що володіє центральною базою даних ЕТС (далі - ЦБД) та зобов’язується передати її державі Україна. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору;
веб-сайт Оператора - сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено Електронний майданчик Оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;
винагорода Оператора - грошова сума, що підлягає сплаті Оператору за організацію та проведення електронних торгів, яка сплачується переможцем електронних торгів додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот;
гарантійний внесок - спосіб забезпечення виконання учасником зобов’язань щодо участі у електронних торгах, що підлягає внесенню потенційним покупцем для набуття статусу учасника електронних аукціонів шляхом перерахування (або донарахування) коштів на рахунок оператора електронного майданчика. Гарантійний внесок встановлюється у розмірі від 2 до 10 % від початкової вартості лоту та зазначається в умовах продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права;
довідник - логічний об'єкт, що містить набір атрибутів, що забезпечують зберігання довідкових та еталонних значень атрибутів об'єктів бази даних;
документація про проведення торгів (аукціонів) - комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронних торгів, умови їх проведення, інформацію про майно (активи), яке виставлено для продажу/надання в оренду або право, що передається, критерії визначення переможця електронних торгів;
електронний аукціон - процедура визначення переможця електронних торгів, в ході якої учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом З (трьох) раундів, що проводяться за однаковими правилами;
електронний документ - документ, в якому інформація представлена в електронно- цифровій формі;
Електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет за адресою www.25h8.auction, володільцем якого є Оператор, який підключений до ЕТС та забезпечує організатору (оператору) електронних торгів, замовнику та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів;
електронні торги - спосіб продажу/надання в оренду майна (активів) або передачі права шляхом проведення електронних торгів у ЕТС Ргоzorro.Продажі через електронні майданчики організаторів електронних торгів;
електронна торгова система Рrоzorro.Продажі (ЕТС) - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, необхідної для проведення електронних торгів. ЕТС є загальнодоступною та гарантує відсутність дискримінації та рівні права під час реєстрації всім заінтересованим особам та рівний доступ до інформації всім особам;
замовник - юридична особа, що надає майно в оренду/здійснює продаж майна (активів) або здійснює передачу певного права, яким вона наділена через ЕТС. До замовників відносяться: казенні підприємства, державні комерційні підприємства (їх об’єднання), державні установи та організації, органи місцевого самоврядування, їх структурні підрозділи та/або виконавчі органи, комунальні унітарні підприємства, а також юридичні особи (в тому числі іноземні) та/або суб’єкти господарювання, які відповідають хоча б одній з таких ознак: органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та/або державні компанії, що володіють часткою (акціями, паями) у статутному капіталі таких суб’єктів господарювання в розмірі 50 відсотків і більше; органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування володіють більшістю голосів у вищому органі суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб’єкта господарювання;
закрита цінова пропозиція - сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через Оператора в ЕТС. Право на подання такої цінової пропозиції виникає у учасника після отримання підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок оператора до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну реалізації/початкову орендну плату;
індивідуальний код учасника - набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;
користувач - будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на Електронному майданчику в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;
Комісія – постійно діючий колегіальний орган з розгляду скарг (звернень) щодо проведення електронних торгів (аукціонів), створений при Адміністраторі;
крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції. Крок аукціону визначається в діапазоні від 1 до 10% від початкової ціни реалізації майна (активів)/права або початкової орендної плати;
лот - одиниця майна (активів), /право оренди майна/право, що виставляється на електронні торги;
майно (активи) – державне та комунальне майно, майно казенних підприємств, державних комерційних підприємств (їх об’єднань), державних установ та організацій, комунальних унітарних підприємств та організацій. А також майно (активи) юридичних осіб та/або суб’єктів господарювання, які відповідають хоча б одній з таких ознак:
- органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та/або державні компанії володіють часткою (акціями, паями) у статутному капіталі таких суб’єктів господарювання в розмірі 50 відсотків і більше;
- органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування володіють більшістю голосів у вищому органі суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб’єкта господарювання;
оголошення щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (оголошення) - відомості та інформація, що містять дані про актив (майно)/право, що надається та умови його продажу/надання в оренду/передачі, що публікується у ЕТС та на веб- сайтах організаторів електронних торгів;
організатор електронних торгів (організатор) - юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання електронного майданчика, який підключено до електронної торгової системи Ргоzorrо.Продажі (оператор електронного майданчика (оператор);
особистий кабінет – складова частина ЕТС, яка дозволяє замовнику, користувачу та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;
переможець електронних торгів - учасник, відповідний статус якого визначено ЦБД згідно з Регламентом ЕТС;
повідомлення - офіційна інформація, що надсилається адміністратором або оператором щодо будь-яких процесів, що проходять в ЕТС;
початкова ціна реалізації - вартість майна (активу або права), відображена у оголошенні щодо продажу майна (активів)/передачі права;
початкова орендна плата – орендна плата за місяць, відображена у оголошенні щодо оренди майна (активів);
учасник - фізична особа, що має повну цивільну дієздатність, фізична особа-підприємець, юридична особа, іноземна юридична особа, що є користувачем ЕТС, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом ЕТС та законодавством (або додатковим вимогам, встановленим замовником у оголошенні), сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронних торгах відповідно до Регламенту Електронного майданчику, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника;
центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів, у складі бази даних та модулю електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення електронних торгів;
ціна реалізації - фактична сума коштів, за які було реалізовано (продано) лот.

2. Загальні положення
2.1. Цей Регламент та Регламент ЕТС регулюють правові відносини, що виникають, чи можуть виникнути між адміністратором, замовником, операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення електронних торгів в ЕТС. Якщо законодавством передбачені особливості для продажу/ надання в оренду окремих видів майна (активів) або передачі права, то використання ЕТС здійснюється з урахуванням таких особливостей.
2.2. Метою проведення електронних торгів є забезпечення продажу/ надання в оренду майна (активів) для отримання максимальної виручки у найкоротший строк або отримання максимальної кількості коштів від передачі певного права у найкоротший строк.
2.3. Будь-який користувач, який реєструється для участі в електронних торгах, підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом Електронного майданчику та Регламентом ЕТС та визнає їх.
2.4. Перебіг строків, встановлених цим Регламентом, починається з наступного дня після настання події, з якою пов'язаний початок таких строків. Строки, встановлені цим Регламентом для підписання та опублікування протоколу електронних торгів та договору купівлі-продажу/оренди, спливають о 18.00 останнього дня строку. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.
2.5. Цей Регламент є обов’язковим до виконання замовниками, користувачами, учасниками, Оператором.
2.6. З метою розгляду скарг та звернень щодо проведення електронних торгів Адміністратор створює Комісію, яка є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом та діє на громадських засадах з метою розгляду скарг та звернень щодо проведення електронних торгів (аукціонів) (далі – Комісія). Персональний склад Комісії затверджується наказом Адміністратора.
2.7. Проведення електронних торгів з оренди майна відбувається з урахуванням особливостей, встановлених законодавством України та розділом 10 цього Регламенту. У випадку проведення електронних торгів з оренди майна норми розділу 10 цього Регламенту є спеціальними нормами відносно загальних норм проведення електронних торгів.

3. Характеристики ЕТС
3.1. ЕТС складається з двох основних компонентів:
- серверна частина у складі ЦБД та АРІ взаємодії з електронними майданчиками;
- інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу користувачів, учасників та взаємодіють з ЦБД за допомогою АРІ.
3.2. Основні характеристики ЕТС, способи взаємодії її складових частин та учасників, сервіси, можливість користування якими забезпечуються ЕТС, - на день затвердження цього Регламенту, в актуальній редакції розміщується за адресою: https://prozorro.sale/majdanchikam.

4. Режим роботи ETC
4.1. Електронний майданчик та ETC працюють цілодобово, протягом семи днів на тиждень, за винятком часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.
4.2. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт надсилаються адміністратором операторам та замовникам розміщуються на веб-сайтах операторів не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати початку проведення таких робіт.
4.3. Оператор здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов'язаних з функціонуванням ETC, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті Електронного майданчику в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом. Проведення технічних робіт майданчиком у цей період часу заборонено.
4.4. Оператор може відступити від вимог цього Регламенту та/або Регламенту ETC, якщо дотримання таких вимог стало неможливим внаслідок виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які не залежать від волі таких осіб, і яким вони не могли запобігти, та які безпосередньо унеможливили виконання Оператором вимог цього Регламенту та/або Регламенту ETC (форс-мажор), із негайним повідомленням усіх заінтересованих осіб, а також подальшим приведенням дій у відповідність до Регламенту ETC одразу після того, як це стане можливим. Таке повідомлення у будь-якому випадку має бути направлено не пізніше 24 годин з моменту виникнення таких обставин.
5. Права, обов'язки та відповідальність Оператора, користувача, учасника, замовника
5.1. Оператор має право:
5.1.1. Припинити технічний доступ користувачу та/або учаснику до роботи в особистому кабінеті в Електронному майданчику/ЕТС у випадку порушення ними положень цього Регламенту/Регламенту ЕТС. Підставою для відновлення технічного доступу зазначених осіб до особистого кабінету є усунення усіх виявлених порушень.
5.1.2. Запитувати у користувача, учасника або замовника необхідну інформацію для організації та проведення електронних торгів, в тому числі паперові копії документів з метою верифікації даних;
5.1.3. Ознайомлюватися з фізичними властивостями та станом майна (активів), що виставляються для продажу/надання в оренду через ЕТС, а також одержувати інформацію та документи, що стосуються майна (активів)/права, заявлених до продажу/надання в оренду/передачі.
5.1.4. Інформувати користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.
5.2. Оператор зобов'язаний:
5.2.1. Своєчасно укласти договір щодо організації проведення електронних торгів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права із замовником.
5.2.2. Дотримуватись вимог Регламенту ЕТС під час проведення електронних торгів.
5.2.3. Забезпечувати цілісність даних, що передаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, в тому числі, захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення облікових даних, що містяться в ЕТС.
5.2.4. Забезпечувати можливість розміщувати в ЕТС опис лоту, що виставляється на продаж/надається в оренду/містить передачу права згідно з договором щодо організації проведення електронних торгів з оренди/продажу майна (активів)/передачі права між оператором і замовником в межах Регламенту ЕТС та документації про проведення електронних торгів щодо лоту, який виставляється на продаж/надається в оренду.
5.2.5. Забезпечити технічну можливість та рівний доступ для користувачів та/або учасників, в тому числі, до інформації про проведення електронних торгів в ЕТС, а також доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів вчиняти дії в ЕТС згідно з цим Регламентом/Регламентом ЕТС. У випадку тимчасової відсутності такого сервісу в робочі дні з 9-00 до 18-00 з причин проведення невідкладних технічних робіт - розмістити відповідне оголошення на електронному майданчику не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням учасників, зареєстрованих на такому електронному майданчику.
5.2.6. Поінформувати учасника протягом 10 (десяти) хвилин з моменту подання, редагування або анулювання поданої ним закритої цінової пропозиції до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.
5.2.7. Передати унікальне гіперпосилання для участі в електронному аукціоні відповідному учаснику протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку електронного аукціону.
5.2.8. Своєчасно розміщувати на веб-сайті Електронного майданчика інформацію, що може вплинути на права та обов'язки замовника, користувачів та/або учасників.
5.2.9. Забезпечувати нерозголошення конфіденційної інформації, в тому числі, розмір закритої цінової пропозиції учасника - до початку електронного аукціону, найменування учасника - до завершення електронного аукціону.
5.2.10. Самостійно перевіряти відповідність ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація), а також інші документи, що підтверджують ідентифікацію учасника, наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі у електронному аукціоні та /або дискваліфікації такого учасника замовником, у разі якщо його визначено переможцем електронних торгів.
5.2.11. Інформувати користувача про зарахування на рахунок Оператора гарантійного внеску протягом однієї години з моменту такого зарахування та набуття ним права подати заяву на участь та закриту цінову пропозицію для отримання статусу учасника електронних торгів.
5.2.12. Здійснювати консультаційну підтримку замовників, користувачів та учасників з питань, пов'язаних з функціонуванням Електронного майданчику та/або ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, вказаними на веб-сайті оператора, в робочі дні з 09:00 до 18:00.
5.2.13. Своєчасно здійснювати повернення гарантійного внеску та перерахування залишку гарантійного внеску на рахунок замовника в порядку, передбаченому Регламентом ЕТС.
5.2.14. Здійснювати антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів, перед їх передачею до ЕТС та/або збереженням.
5.2.15. Забезпечити технічні можливості для збереження інформації про лот в режимі чернетки з функціями редагування до моменту її публікації в ЦБД та для внесення змін до оголошення відповідно до п. 6.4 Регламенту.
5.2.16. Отримати у користувача згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Також Оператор зобов’язаний отримати згоду користувача на передачу персональних даних Адміністратору центральної бази даних, з якою співпрацює Оператор відповідно до мети використання ЕТС.
5.2.17. Поінформувати учасника (-ів) про внесення Замовником змін до оголошення протягом 10 (десяти) хвилин з моменту внесення таких змін.
5.3. Оператор не несе відповідальність:
5.3.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи в ЕТС відповідно до технічних вимог ЕТС, а саме:
- відсутність у користувача комп'ютерної техніки з необхідним набором програмно- технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в ЕТС;
- наявність обмежень та налаштувань, які не дозволяють йому повноцінно працювати в ЕТС;
- неможливість роботи з причини зараження комп'ютерної техніки користувача шкідливими програмами, в тому числі вірусами;
- недоліки в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу з ЕТС;
- недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами користується користувач, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу провайдера користувача, що призвело до не регламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет і не дозволило користувачеві повноцінно працювати в ЕТС.
5.3.2. За будь-які збитки, втрати, які понесли замовник, користувач або учасник, в разі, якщо причиною цьому стали:
- незнання, невиконання чи неналежне виконання замовником, користувачем, учасником вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті/Регламенті ЕТС, що призвело до прийняття замовником, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами та учасниками і негативно позначилося на діловій репутації замовника , користувача або учасника;
- неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних замовником, користувачем або учасником третім особам, що призвело до прийняття замовником , користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами або учасниками;
- дії, вчинені в ЕТС від імені замовника, користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про замовника, користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.
5.3.3. За опис лоту, умови продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права та зміст оголошення, що розміщені в ЕТС;
5.3.4. За розмір цінової пропозиції, що подається учасником під час електронного аукціону;
5.3.5. За дії замовника, пов’язані з процедурою підписання протоколу електронних торгів за результатами проведення електронних торгів, що формується ЦБД відповідно до Регламенту ЕТС;
5.3.6. За укладання договору між замовником та переможцем електронних торгів, визначеного на підставі проведеного в ЕТС електронного аукціону та за взаємне виконання сторонами умов такого договору;
5.3.7. За розміщення інформації замовником, користувачем, учасником, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди замовнику, користувачеві або учаснику.
5.4. Користувач та учасник зобов'язані:
5.4.1. Дотримуватись вимог цього Регламенту та Регламенту ЕТС в процесі роботи в ЕТС.
5.4.2. Своєчасно розміщувати в ЕТС актуальні документи та інформацію, надану при реєстрації в ЕТС.
5.4.3. Забезпечити збереження авторизаційних даних та нести відповідальність за збереження в таємниці свого імені (логіну) та пароля, наданих для роботи в ЕТС через електронний майданчик та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб, що здійснені з використанням імені та пароля користувача або учасника. При виникненні підозри про їх несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомляти про це оператора.
5.4.4. Нести повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної в ЕТС, розміщення некоректної інформації, в т.ч. такої, що має образливий характер та за некоректні дії в ЕТС, що спричинили шкоду іншим особам, а також відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки.
5.4.5. Забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти оператора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.
5.4.6. Нести відповідальність за невиконання цього Регламенту та/або Регламенту ЕТС, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб з обов’язковим відшкодуванням збитків у повному обсязі.
5.4.7. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками.
5.4.8. Ознайомитися з вимогами цього Регламенту та Регламенту ЕТС, умовами продажу/надання в оренду майна (активів) або умовами передачі права, станом, характеристиками та властивостями майна (активів)/права, що виставляється на продаж/надається в оренду/передається через ЕТС.
5.4.9. Надати достовірну інформацію, необхідну для його верифікації оператором з урахуванням вимог, що висуваються до учасника відповідно до цього Регламенту/Регламенту ЕТС.
5.4.10. Надавати під час реєстрації учасником для участі у електронних торгах за відповідним лотом запевнення щодо відповідності учасника спеціальним вимогам до покупця/орендаря майна/набувача права, якщо такі вимоги визначені замовником в умовах продажу/оренди майна (активів) або передачі права за відповідним лотом.
5.4.11. Своєчасно реагувати на повідомлення про внесення замовником змін до оголошення та підтверджувати/анулювати свою закриту цінову пропозицію у випадку внесення таких змін.
5.5. Замовник зобов’язаний:
5.5.1. Укласти договір щодо організації проведення електронних торгів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права з Оператором до публікації інформації про лот в ЕТС;
5.5.2. Опублікувати оголошення в ЕТС в строки, передбачені умовами продажу/оренди майна (активів)/передачі права, визначеними замовником;
5.5.3. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти всі необхідні дії та заходи щодо надання інформації про лот, який виставляється до продажу/надається в оренду/передається на електронних торгах, відповідно до документації про проведення торгів, вносити зміни або скасовувати електронні торги на підставі відповідних рішень;
5.5.4. Надавати відповіді на запитання учасників щодо лоту протягом 3-х робочих днів з моменту отримання, але не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дня початку електронного аукціону;
5.5.5. Надавати учасникам доступ до документів, що стосуються лоту, у спосіб, визначений законодавством, не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дня проведення електронного аукціону або в день звернення учасника, якщо такий учасник звернувся в останній день терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій;
5.5.6. Підписати протокол електронних торгів та опублікувати його в ЕТС через особистий кабінет протягом 6 (шести) робочих днів з дня, наступного за днем його формування. Вказаний строк спливає о 18.00 останнього дня строку, встановленого для його підписання та опублікування;
5.5.7. Укласти договір купівлі-продажу/оренди майна (активів) (договору, на підставі якого буде передане/надане право) та опублікувати його через свій особистий кабінет в ЕТС протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів. Вказаний строк спливає о 18.00 останнього дня строку, встановленого для підписання та опублікування вказаного договору. Даний обов’язок виникає у замовника виключно за умови відсутності рішення про відміну (скасування) електронних торгів згідно з п. 7.3 Регламенту.
5.5.8. З дати публікації оголошення в ЕТС, забезпечити можливість для потенційних покупців та організаторів електронних торгів ознайомлюватися з фізичними властивостями та станом майна (активів), що виставляється до продажу/надається в оренду через ЕТС, ознайомлюватись з умовами, що стосуються права, що передається, а також надавати запитувану інформацію та документи, що стосуються майна (активів)/права, заявлених до продажу/надання в оренду або передачі.
6. Підготовка до проведення електронних торгів
6.1. У разі прийняття рішення замовником про участь у Пілотному проекту та продаж/надання в оренду майна (активів)/передачі права з використанням ЕТС, замовник укладає з Оператором договір щодо організації проведення електронних торгів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права з використанням електронної торгової системи Ргоzоrrо.Продажі.
6.2. Оголошення щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права публікується замовником в ЕТС не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення аукціону та обов’язково повинно містити:
6.2.1. Оголошення щодо продажу майна/передачі права:
1) інформацію про власника майна (активів) та/або балансоутримувача такого майна, який здійснює продаж майна (активів), або особа, що уповноважена передати право;
2) порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;
3) кінцевий термін прийняття заяв про участь в електронних торгах;
4) відомості про майно/право, його склад, характеристики, опис за родовими чи індивідуальними ознаками;
5) місцезнаходження майна, його фотографічні зображення (за наявності);
6) початкову ціну реалізації майна (активів)/права;
7) істотні умови купівлі-продажу майна (активів)/передачі права або проект відповідного договору купівлі-продажу майна (активів)/передачі права;
8) крок електронного аукціону;
9) розмір гарантійного внеску;
10) вимоги замовника до потенційного покупця/набувача права (у випадку, якщо такі вимоги ставляться замовником) та перелік документів, які повинні надаватись потенційними покупцями/набувачами права.
В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником. Оголошення щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права не повинно містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
6.3. Замовник має право самостійно вносити зміни в опис лоту та оголошення щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права до опублікування такого оголошення в ЕТС.
6.4. Після опублікування оголошення в ЕТС Замовник має право за обґрунтованим рішенням, але не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення аукціону змінити:
6.4.1 розмір початкової ціни реалізації лоту. Гарантійний внесок та крок аукціону у такому випадку розраховується від зміненої початкової ціни реалізації;
6.4.2 назву аукціону, опис аукціону, номер лоту, вартість лоту, стислий опис майна.
6.5. Рішення Замовника про внесення змін має містити перелік змін, які вносяться в оголошення, причину внесення таких змін, та має бути опубліковане в ЕТС разом із внесенням таких змін до оголошення.
6.6. Після внесення Замовником змін до оголошення закриті цінові пропозиції учасників деактивуються. З моменту внесення таких змін до особистих кабінетів усіх зареєстрованих учасників електронного аукціону надходить повідомлення про внесення замовником змін до оголошення. Таке повідомлення надсилається учаснику кожен день, поки він не підтвердить/анулює свою закриту цінову пропозицію.
6.7. Інформація про предмет електронних торгів (лот) міститься у відповідному рішенні замовника, згідно з яким таке майно (актив)/право виставлено до продажу/надається в оренду/передається на електронних торгах, якщо інше не передбачено законодавством.
6.8. Інформація про лот, яка розміщується на веб-сайті Оператора, повинна додатково містити відомості про:
- банківські реквізити оператора для сплати гарантійного внеску;
- розмір винагороди оператора;
- зміни до інформації про лот, опублікованої в ЕТС (у разі внесення таких змін);
- посилання на Регламент ЕТС.
7. Порядок проведення електронних торгів
7.1. Оголосити електронні торги може лише замовник на підставі відповідного рішення, у формі, визначеній внутрішніми нормативними документами замовника.
7.2. Запис про нові електронні торги створюється в ЦБД через Електронний майданчик Оператора.
7.3. Електронні торги можуть бути відмінені (скасовані) замовником на будь-якому їх етапі, але до моменту укладення договору купівлі – продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право), виключно на підставі відповідного рішення. Рішення замовника про відміну (скасування) електронних торгів повинно бути викладено у формі розпорядчого акту замовника (рішення, наказу, розпорядження, протоколу тощо) та має містити наступні реквізити:
- дату прийняття рішення;
- номер рішення;
- підставу для відміни (скасування) електронних торгів;
- посилання на рішення замовника, згідно з яким таке майно (актив)/право виставлено на продаж/надається в оренду/передається на електронних торгах;
- підпис уповноваженої особи замовника.
Рішення опубліковується в ЕТС протягом однієї доби з дня його прийняття.
7.4. Під час роботи в ЕТС, учасники своєчасно, відповідно до визначеного Регламентом ЕТС порядку, здійснюють дії для участі в електронних торгах через електронні майданчики.
7.5. Будь-яка закрита цінова пропозиція учасника, належним чином спрямована через Електронний майданчик в ЕТС в ході участі в електронних торгах, вважається згодою із запропонованими умовами продажу/надання в оренду/передачі права, що визначені у лоті.
7.6. Для участі в електронних торгах, користувач через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь, шляхом заповнення екранної форми і завантаження електронних документів. Заява про участь в електронних торгах має містити закриту цінову пропозицію та подається до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні. До моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Вся історія змін зберігається в ЦБД.
У випадку внесення змін Замовником до оголошення відповідно до п. 6.4 Регламенту ЕТС, учасники зобов’язані підтвердити/анулювати свою закриту цінову пропозицію. Не підтверджена учасником закрита цінова пропозиція анулюється ЕТС після завершення періоду прийому закритих цінових пропозицій.
7.7. Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.
7.8. Заява про участь в електронних торгах повинна відповідати вимогам, зазначеним в документації про проведення електронних торгів.
7.9. Користувач зобов’язаний сплатити гарантійний внесок для набуття статусу учасника. Учасник має право подати закриту цінову пропозицію до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій.
У випадку внесення Замовником змін до оголошення, а саме - до початкової ціни реалізації лоту у сторону збільшення, користувач зобов’язаний здійснити доплату гарантійного внеску для набуття статусу учасника.
7.10. Гарантійний внесок вважається сплаченими із моменту його зарахування на банківський рахунок Оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка. Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок Оператора менш ніж за 1 (одну) годину до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій, не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування на рахунок Оператора.
7.11. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до моменту початку електронного аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який подав відповідну закриту цінову пропозицію.
7.12. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заяви про участь/закритої цінової пропозицій або їх кількість менша 2 (двох), ЕТС автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулися».
7.13. Якщо подано більше 1 (однієї) закритої цінової пропозиції, ЕТС активує модуль електронного аукціону. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.
7.14. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, замовник відміняє (скасовує) такі електронні торги.
7.15. Оператор забезпечує доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому, та інформує учасника про цю дію електронною поштою.
7.16. У ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до встановлених правил роботи ЕТС. Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити ціну своєї пропозиції не менше, ніж на один крок від своєї попередньої ціни.
7.17. У момент старту модуля електронного аукціону, на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається наступна інформація:
- номер електронного аукціону;
- стислий опис лоту;
- номер учасника в електронному аукціоні;
- кількість учасників;
- час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника.
Після моменту старту електронного аукціону ETC робить паузу 5 (п’ять) хвилин і оголошує раунд.
7.18. Електронний аукціон є основним етапом процесу електронних торгів, в ході якого учасниках надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до Регламенту ETC.
7.19. Учасник, за допомогою інтерфейсу електронного майданчика, отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу сторінки електронного аукціону. Оператор повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, який є єдиним ідентифікатором учасника.
7.20. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які встановлені ETC.
7.21. В електронному аукціоні можуть брати участь лише учасники, що подали пропозиції. Всі інші користувачі ETC, у тому числі Замовник цих торгів, мають можливість у режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом електронного аукціону.
7.22. Електронний аукціон складається з 3 (трьох) раундів, які проводяться за однаковими правилами.
7.23. У кожному раунді учасники протягом 3 (трьох) хвилин, кожен в порядку від менших до більших цінових пропозицій, а при співпадінні цінових пропозицій - від пізніших до більш ранніх, мають право зробити крок аукціону. Відсутність цінової пропозиції протягом 3 (трьох) хвилин від учасника вважається такою, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді, за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну реалізації/початкову орендну плату не менш ніж на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.
7.24. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, ETC надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення, але не нижче початкової ціни реалізації/початкової орендної плати, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не діяв протягом 3 (трьох) хвилин, по закінченню цього часу, ETC приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.
7.25. По завершенню раунду, ETC робить паузу 3 (три) хвилини і оголошує наступний раунд.
7.26. Користувачі мають можливість в режимі реального часу відслідковувати хід електронних аукціонів і результати їх проведення та здійснювати пошук інформації щодо електронних аукціонів.
7.27. За умови скасування електронних торгів згідно пункту 7.3, їх статус змінюється в ETC на статус «Торги відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, учасниками або замовником.
7.28. Договір за результатами проведення електронних торгів укладається між замовником та переможцем електронних торгів у формі, передбаченій законодавством, та опубліковується замовником в ЕТС через особистий кабінет протягом 20 (двадцяти ) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів ЕТС.
7.29. Переможець електронних торгів зобов'язаний:
- документально підтвердити свою відповідність вимогам замовника до покупця/орендаря майна (активів)/набувача права у разі, якщо такі вимоги ставилися замовником до покупця/орендаря майна (активів)/набувача права. Замовник не має права ставити додаткові вимоги/витребувати додаткові документи у переможця електронних торгів, окрім тих, що вказані в оголошенні щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права;
- підписати протокол електронних торгів протягом 6 (шести) робочих днів з дня, наступного за днем його формування в ЦБД та надати його оператору, через електронний майданчик якого ним було надано цінову пропозицію;
- укласти договір купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право) з замовником протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу торгів та провести розрахунки з замовником відповідно до умов договору.
7.30. У разі зміни на будь-якому етапі організації або проведення електронних торгів (але до моменту підписання договору купівлі-продажу активу (майна), оренди або передачі (надання) права) істотних характеристик лоту, наявності судових рішень та інших факторів, які можуть вплинути на ціну лоту або зацікавленість потенційного покупця щодо його придбання, тощо, Адміністратор має право звернутися до замовника з вимогою щодо відміни (скасування) таких електронних торгів або їх результатів.
8. Порядок визначення переможця електронних торгів
8.1. Процес визначення переможця електронних торгів передбачає автоматичну оцінку ЦБД цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування відповідного протоколу електронних торгів, форми якого наведені в додатку 1 та додатку 2 до Регламенту ЕТС.
8.2. Переможцем електронних торгів вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі його дискваліфікації, - учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а при однакових цінових пропозиціях - учасник, що подав її раніше, у випадку надання ним згоди на очікування.
8.3. У випадку невиконання переможцем електронних торгів пункту 7.29. цього Регламенту та Регламенту ЕТС, замовник, через особистий кабінет, дискваліфікує переможця електронних торгів, з детальним обґрунтуванням причин такої дискваліфікації. В такому випадку, ЦБД формує новий протокол електронних торгів з визначенням переможцем електронних торгів учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях - учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та ним надано попередню згоду на очікування.
8.4. У випадку дискваліфікації учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, якого ЦБД визначила переможцем електронних торгів, замовник приймає рішення про відміну (скасування) електронних торгів. Гарантійний внесок у такому випадку переможцю електронних торгів та учаснику з наступною по величині ціновою пропозицією, якого ЦБД визначила переможцем електронних торгів, не повертається. Плата за участь у такому випадку не повертається усім учасникам відмінених (скасованих) електронних торгів.
8.5. Присвоєння електронним торгам статусу завершених відбувається після опублікування договору у ЕТС та за умови підтвердження у ЕТС факту оплати вартості майна (активів)/права за укладеним договором купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право).
9. Порядок розрахунків, сплати та повернення гарантійних внесків
9.1. Після завершення електронного аукціону копія протоколу електронних торгів, підписаного переможцем електронних торгів та організатором електронних торгів, надсилається організатором електронних торгів замовнику для підписання та публікації підписаного протоколу електронних торгів в ЕТС. Протокол може бути підписаний за допомогою електронного цифрового підпису з використанням посиленого сертифікату відкритого ключа за умови наявності такого підпису у всіх його підписантів.
9.2. За участь у електронних торгах по завершенню електронного аукціону з учасників справляється плата у наступному розмірі:
1) у разі, коли початкова ціна реалізації/початкова орендна плата становить не більш як 20 тис. гривень, - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
2) у разі, коли початкова ціна реалізації/початкова орендна плата становить не більш як 50 тис. гривень, - сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) у разі, коли початкова ціна реалізації/початкова орендна плата становить не більш як 200 тис. гривень, - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
4) у разі, коли початкова ціна реалізації/початкова орендна плата становить не більш як 1 млн. гривень, - тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) у разі, коли початкова ціна реалізації/початкова орендна плата становить більш як 1 млн. гривень, - сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Фактичний розмір плати за участь зазначається в протоколі електронних торгів. Крім плати, визначеної цим пунктом, переможець електронних торгів із суми гарантійного внеску сплачує Оператору електронних торгів винагороду, у розмірі, що становить 1 % від ціни реалізації лоту у випадку проведення електронних торгів з продажу майна/передачі права та 3% від загальної річної суми орендної плати у випадку проведення електронних торгів з оренди майна. У випадку, якщо сума винагороди оператора перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов’язаний провести повний розрахунок з оператором після формування протоколу електронних торгів, але до моменту публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане (надане право) відповідного лоту в ЕТС.
Винагорода Оператора розподіляється наступним чином: 90 (дев’яносто) відсотків від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, 10 (десять) відсотків від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого заведена інформацію про відповідний лот в ЕТС. Розрахунки між операторами зазначені в цьому пункті здійснюються не пізніше 3-х робочих днів з моменту опублікування договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане (надане право) відповідного лоту в ЕТС.
У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту укладення договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право), Оператором електронного майданчика повертається плата за участь учаснику (окрім випадків, визначених п. 7.14 Регламенту ЕТС).
Право вимоги винагороди Оператора виникає після формування Протоколу електронних торгів.
9.3. Оператор через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію перераховує на рахунок переможця електронних торгів залишок гарантійного внеску, за вирахуванням винагороди оператора, визначеної п. 9.2 Регламенту ЕТС, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту опублікування договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право) відповідного лоту в ЕТС.
9.4. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику, з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях учасників - тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови наданої ним попередньої згоди на очікування, здійснюється Оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем опублікування договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право) в ETC (крім випадків, коли переможцем електронних торгів є цей учасник).
9.5. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, окрім переможця електронних торгів та учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях учасників - тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови наданої ним попередньої згоди на очікування, здійснюється Оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.
9.6. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється Оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем такого анулювання.
Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які не підтвердили свою закриту цінову пропозицію (у випадку внесення Замовником змін до оголошення відповідно до п. 6.4. Регламенту ЕТС), здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.
9.7. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках, передбачених пунктами 7.12, 7.14. Регламенту ETC, здійснюється Оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем присвоєння торгам статусу «Торги не відбулися» або «Торги відмінено». У разі настання випадку, передбаченого п. 7.14 Регламенту ЕТС, гарантійний внесок повертається учаснику за вирахуванням плати за участь.
9.8. У випадку невиконання переможцем дій, передбачених п.7.29 Регламенту ETC, сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю електронних торгів та перераховується оператором, через якого надано найвищу цінову пропозицію або через якого надано найвищу цінову пропозицію та заведено інформацію про лот в ETC, на рахунок замовника протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строків, встановлених для здійснення таких дій.
10. Особливості проведення електронних торгів з оренди майна (активів)
10.1. У випадку проведення електронних торгів з оренди майна закритою (початковою) ціновою пропозицією вважається сума орендної плати в місяць, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через оператора в ETC, а ціною реалізації є фактичний розмір орендної плати за місяць, яку запропонував переможець електронних торгів.
10.2. Оголошення про оренду майна обов’язково повинно містити:
1) інформацію про орендодавця (власника майна та/або балансоутримувача такого майна, який надає майно в оренду);
2) порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;
3) кінцевий термін прийняття заяв про участь в електронних торгах;
4) відомості про майно (об'єкт оренди), його склад, опис технічного стану та основних технічних характеристик об'єкту оренди;
5) місцезнаходження майна (об'єкту оренди) та його фактична адреса, його фотографічні зображення у кількості не менш ніж 4 шт.;
6) початковий розмір орендної плати за рік (місяць) грн./міс. та/або початковий розмір орендної плати за рік грн/кв.м. (без НДС), умови її індексації (за необхідності);
7) термін, на який укладається договір оренди;
8) істотні умови договору оренди майна або проект відповідного договору оренди майна;
9) термін, на який орендар може бути звільнений від внесення орендної плати (у разі необхідності);
10) крок електронного аукціону;
11) розмір гарантійного внеску;
12) вимоги замовника до потенційного орендаря (у випадку, якщо такі вимоги ставляться замовником) та перелік документів, які повинні надаватись потенційними орендарями.
В оголошенні про оренду майна може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником.
10.3. У випадку проведення електронних торгів з оренди майна винагорода оператора електронних торгів становить 3 (три) відсотки від загальної річної суми орендної плати (або іншого визначеного строку).
10.4. Проведенням розрахунків за договором оренди вважається внесення переможцем оплати за перший і останній місяці строку оренди, якщо інше не передбачено договором оренди.
10.5. Замовник електронних торгів з оренди майна додатково до вимог, викладених у п. 7.29 Регламенту ETC, зобов'язаний після підписання договору оренди підписати та опублікувати акт прийому-передачі об'єкту оренди протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів та отримати розрахунки відповідно до договору оренди.
10.6. Переможець електронних торгів з оренди майна додатково до вимог, викладених у п. 7.29 Регламенту ETC, зобов'язаний після підписання договору оренди підписати акт прийому-передачі об'єкту оренди протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів та провести розрахунки відповідно до договору оренди.
Електронні торги з оренди майна вважаються завершеними з моменту проведення розрахунків відповідно до договору оренди.
10.7. У випадку, коли електронні торги з оренди майна були визнані такими, що не відбулись на підставі п. 7.12 Регламенту ETC (на них з'явився лише один учасник), і на повторні торги з цього ж лоту повторно з'явиться лише один учасник, який вже брав участь у електронних торгах з оренди майна за цим же лотом, Замовник може прийняти рішення про визнання електронних торгів з оренди майна такими, що відбулись та укласти договір оренди з таким учасником. У такому випадку учасник може бути визнаний переможцем електронних торгів без кроку аукціону.
10.8. У випадку проведення електронних торгів з оренди майна гарантійний внесок встановлюється у розмірі від 2 до 10 % від загальної річної суми орендної плати (або іншого визначеного замовником строку) та зазначається в умовах надання в оренду майна.

11. Порядок внесення змін (доповнень) до цього Регламенту та Регламенту ETC
11.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту ETC, включаючи додатки до нього, проводиться за рішенням адміністратора.
11.2. Внесення змін (доповнень) до Регламенту Електронного майданчику, включаючи додатки до нього, проводиться за рішенням Оператора.
11.3. Актуальний Регламент Електронного майданчику у формі електронного документа розміщується Оператором у вільному доступі на веб-сайті Електронного майданчику. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до цього Регламенту здійснюється Оператором шляхом обов'язкового розміщення змін (доповнень, нових редакцій) редакції Регламенту на веб-сайті Електронного майданчику з надсиланням відповідного повідомлення в особисті кабінети користувачів.
11.4. Всі зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту Електронного майданчику, набувають чинності і стають обов'язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту Електронного майданчику, з дати розміщення змін (доповнення) редакції Регламенту Електронного майданчику на веб-сайті Електронного майданчику, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями).
Додаток 1 до Регламенту

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ №

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ETC: __________________________________________________________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:______________________________________________________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: ____________________________

Номер лоту ____________________________________________________________

Власник активів (майна)/особа, що уповноважена передати право: _____________________________
Статус електронних торгів: торги відбулись

Дата та час початку електронного аукціону: _____________________ (дата, час, сек)

Дата та час завершення електронного аукціону: _____________________ (дата, час, сек)

Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту): ________________________________

Початкова ціна реалізації/початковий розмір орендної плати: _________________, грн. з ПДВ (для
активів (майна), що реалізуються без ПДВ - без ПДВ)

Ціна реалізації/орендна плата на місяць: ______________________, грн з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ - без ПДВ)

Крок аукціону: __________________________

Розмір гарантійного внеску: ____________________________ грн, коп.

Учасники:
1. Учасник 1 ______________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб*);

2. Учасник 2 ______________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, к разі відсутності - і номер паспорта - для фізичних осіб*)
Закриті цінові пропозиції учасників:
• Учасник 1 - закрита цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць) _______________ грн. коп., _________________ (дата, час, сек.)
• Учасник 2 - закрита цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць) ________________ грн. коп., _______________ (дата, час, сек.)
Раунд 1
• Учасник 1 - закрита цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць) _______________ грн. коп., _________________ (дата, час, сек.)
• Учасник 2 - закрита цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць) ________________ грн. коп., _______________ (дата, час, сек.)
Раунд 2
• Учасник 1 - закрита цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць) _______________ грн. коп., _________________ (дата, час, сек.)
• Учасник 2 - закрита цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць) ________________ грн. коп., _______________ (дата, час, сек.)
Раунд 3
• Учасник 1 - закрита цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць) _______________ грн. коп., _________________ (дата, час, сек.)
• Учасник 2 - закрита цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць) ________________ грн. коп., _______________ (дата, час, сек.)

Переможець електронних торгів: Учасник №1 ________________________________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб*)

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п. ______ Регламенту ETC _______________________________________________________________________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб*)

Реквізити замовника для сплати коштів/орендної плати за активи (майно): _______________________

Плата оператору за участь, яка стягується з кожного учасника в електронних торгах (аукціоні) _______________ грн.

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: __________________________ грн.

Сума, що підлягає перерахуванню ___________________ (замовнику/переможцю електронних торгів від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _____________________________________________ грн. коп.

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати щомісячно (у випадку оренди): _____________________ грн. коп.

Протокол електронних торгів сформовано: (дата, час, сек.)

Переможець електронних торгів зобов’язується:
12. підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (6) шести робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів в ETC та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронних торгів подано найвищу цінову пропозицію;
13. провести повний розрахунок та підписати договір протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.

Переможець електронних торгів:
_____________ ___________________ ________________ ________________________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць):
_____________ ___________________ ________________ ________________________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування замовника: _____________________________
_____________ ___________________ ________________ ________________________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)
* Зазначається тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Додаток 2 до Регламенту

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ №

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ETC: _______________________________________________________

Номер лоту __________________________________________________

Власник активів (майна)/особа, що уповноважена передати право: _____________________________

Статус електронних торгів: торги не відбулись

Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту): _________________________________

Початкова ціна реалізації/початковий розмір орендної плати: ________________________ , грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ - без ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: _________________________, грн. коп.

Учасники електронних торгів: учасники відсутні/

Учасник №1 _________________________________ найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб*)

Протокол електронних торгів сформовано: (дата, час. сек.)

Оператор, через який було заведено інформацію про лот в ETC:
_____________ ___________________ ________________ ________________________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Найменування замовника: _________________________________________
_____________ ___________________ ________________ ________________________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)


* Зазначається тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.