ДОДАТОК № 1 ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (УГОДА КОРИСТУВАЧА)

Регламент
роботи Електронного майданчику «gov.auction» щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються
1. Визначення термінів
1.1. В цьому Регламенті терміни вживаються в таких значеннях:
авторизаційні дані – ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ним під час проходження реєстрації в електронній торговій системі (далі – ЕТС) через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка його повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом для участі в електронних торгах;
адміністратор – Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що володіє центральною базою даних ЕТС (далі – ЦБД) та зобов’язується передати її Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору;
веб-сайт оператора – сторінка Товарної біржі «Біржа.Онлайн» в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора, доступ до якого надається за адресою: https://gov.auction;
веб-сайти Фонду – сторінки Фонду в мережі Інтернет (www.fg.gov.ua, torgi.fg.gov.ua);
винагорода оператора – грошова сума, що підлягає сплаті оператору за організацію та проведення електронних торгів, яка сплачується переможцем електронних торгів додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот;
гарантійний внесок – форма забезпечення виконання потенційним покупцем зобов’язань щодо участі у електронних торгах, відповідно до Регламенту, розмір та умови якої встановлюються Фондом, що підлягає внесенню потенційним покупцем для набуття статусу учасника відкритих торгів (аукціону) на рахунок оператора;
довідник – логічний об'єкт, що містить набір атрибутів, що забезпечують зберігання довідкових та еталонних значень атрибутів об'єктів бази даних;
документація про проведення торгів – комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронних торгів, умови їх проведення, публічний паспорт активу (майна), який виставлено до продажу, паспорт відкритих торгів (аукціону), критерії визначення переможця електронних торгів;
електронний аукціон – процедура визначення переможця електронних торгів, в ході якої учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом 3 (трьох) раундів, що проводяться за однаковими правилами;
електронний документ – документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі;
електронний майданчик «gov.auction» – програмно-апаратний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, доступний за адресою: https://gov.auction, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, банку та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів;
електронні торги – процес продажу активів (майна) банків, що здійснюється в ЕТС в порядку та на умовах, встановлених цим Регламентом;
електронна торгова система (ЕТС) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних;
закрита цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через оператора в ЕТС. Право на подання такої цінової пропозиції виникає у учасника після отримання підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок оператора до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну/ціну реалізації;
індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;
Комісія – постійно діючий колегіальний орган з розгляду скарг, створений при Фонді;
коригування - виправлення Фондом/Банком невідповідності інформації, що міститься в оголошенні, яке було опубліковане Фондом/Банком в ЕТС через особистий кабінет (єдиний кабінет), рішенню Фонду про затвердження умов продажу активів та/або публічному паспорту активу (майна), що може бути здійснено протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту опублікування такого оголошення в ЕТС, з одночасним інформуванням уповноваженого структурного підрозділу Фонду, до повноважень якого належить організація продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, про здійснення такого виправлення;
користувач – будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику в ЕТС відповідно до цього Регламенту;
оператор електронного майданчика (оператор) – Товарна біржа «Біржа.Онлайн» – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика і необхідних для його функціонування програмно-апаратних засобів та, відповідно до рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.02.2017 року № 520, включено до Переліку осіб, відібраних за напрямом діяльності «Організація відкритих торгів (аукціонів)»;
особистий кабінет – складова частина ЕТС, яка дозволяє адміністратору, Фонду, банку, оператору, користувачу та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до цього Регламенту. Фонд\банк через свій особистий кабінет (єдиний кабінет) вводить інформацію про лот в ЕТС та опубліковує оголошення щодо продажу активів (майна) в ЕТС, а також вчиняє інші дії, необхідні для завершення електронних торгів;
переможець електронних торгів – учасник, статус якого у якості переможця визначено ЦБД згідно з цим Регламентом;
повідомлення – офіційна інформація, що надсилається адміністратором щодо будь-яких процесів, що проходять на Електронному майданчику (у тому числі – в Особистому кабінеті);
початкова ціна – ціна активу (майна) на перших відкритих торгах (аукціоні), відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна);
учасник – фізична особа, що має повну дієздатність, або юридична особа, в особі уповноваженого представника, яка є користувачем ЕТС, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом та законодавством, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронних торгах відповідно до цього Регламенту, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника. Учасником електронних торгів, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не може бути користувач, який є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення;
Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
ціна реалізації – вартість активу (майна) на повторних відкритих торгах (аукціоні), відображена у затверджених Фондом пропозиціях на продаж;
цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої декларується учасником електронного аукціону;
API – інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення електронних майданчиків операторів до ЕТС.
1.2. У цьому Регламенті під терміном Фонд розуміється Фонд або Комітет з питань консолідації та продажу активів у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду.
1.3. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Фонду.
2. Загальні положення
2.1. Цей Регламент роботи Електронного майданчику «gov.auction» (далі – Регламент) розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388 та інших нормативно-правових актів Фонду.
2.2. Право на організацію та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, у формі електронних торгів, надано Оператору відповідно до Договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) № 05/29092017-ГУ, укладеного між Оператором та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 29.09.2017 року, всіх додаткових угод та додатків до нього.
2.3. Цей Регламент регулює правовідносини, що виникають чи можуть виникнути між адміністратором, Фондом, банками, операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення електронних торгів в ЕТС.
2.4. Метою проведення електронних торгів є забезпечення реалізації майна (активів) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від імені яких діє Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень), (далі – банк), за найвищою вартістю у найкоротший строк.
2.5. Будь-який користувач, який реєструється для участі в електронних торгах підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом та визнає його. Користувач - фізична особа шляхом реєстрації для участі в електронних торгах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає згоду на збирання, обробку та використання персональних даних такого користувача з метою підготовки і проведення електронних торгів, забезпечення реалізації відносин у сфері реалізації активів (майна) банків на електронних торгах, відповідно до законодавство про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
2.6. Перебіг строків, встановлених цим Регламентом, починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язаний початок таких строків. Строки, встановлені цим Регламентом для підписання та опублікування протоколу електронних торгів та договору купівлі- продажу/відступлення права вимоги, спливають о 18-00 год. останнього дня такого строку (якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день).
2.7. Цей Регламент є обов’язковим до виконання всіма користувачами, учасниками, які користуються сервісами Електронного майданчику «gov.auction», а також – для оператора.
2.8. Будь-яка особа (банк, юридична особа, фізична особа – підприємець або фізична особа, їх уповноважені представники) для того, щоб отримати доступ до функціональних можливостей Електронного майданчику «gov.auction» та ЕТС, повинна пройти реєстрацію на Електронному майданчику та повинна бути ідентифікована оператором, після чого отримує активований Особистий кабінет.
2.9. Реєстрація передбачає заповнення відповідних ідентифікаційних полів з відомостями та даними, що стосуються особи, яка проходить цю процедуру, на сторінці реєстрації на веб-сайті оператора.
2.10. Поля, що мають спеціальні позначення - обов’язкові до заповнення.
2.11. Після внесення всіх необхідних даних щодо користувача, Електронний майданчик автоматично генерує текст Договору про надання послуг (угода користувача) (надалі – Договір), невід’ємним додатком до якого є Регламент, який стає доступним для ознайомлення в Особистому кабінеті користувача.
2.12. Оператор активує Особистий кабінет користувача після проходження користувачем процедури ідентифікації. Оператор має право для здійснення ідентифікації користувачів вимагати від користувачів надання документів, що підтверджують особу та/або дані користувача.
2.13. Розмір платежу за фінансову ідентифікацію складає: 10 грн., без ПДВ.
2.14. Користувач, що проходить процедуру реєстрації, несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформаційних полів, що підглядають заповненню при реєстрації.
2.15. Зазначені користувачем при реєстрації відомості та реквізити використовуються для складання (генерації) Договору, а також документів, складання яких передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Податковим кодексом України, зокрема: рахунків, актів наданих послуг, податкових накладних тощо.
2.16. Реєстрація в Електронній торговій системі на Електронному майданчику через фінансову ідентифікацію (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), яка також може використовуватись з метою акцептування Договору, здійснюється у наступному порядку:
• оператор надає рахунок (додаток до договору) користувачу для оплати;
• користувач сплачує рахунок (додаток до договору) за вказаними у ньому реквізитами, у тому числі з зазначенням призначення платежу;
• після перевірки даних, оператор Електронного майданчика може або відмовити користувачу в активації Особистого кабінету із зазначенням причин, або вважати його акцептом користувача Договору та активувати Особистий кабінет користувача.
2.17. Реєстрація в Електронній торговій системі на Електронному майданчику для фізичних осіб здійснюється через ідентифікацію шляхом надання завіреної копії паспорту, картки фізичної особи-платника податків та укладення Договору. Після цього Оператор активує Особистий кабінет користувача.
2.18. Успішна активація облікового запису – Особистого кабінету, є завершенням процедури реєстрації користувача на Електронному майданчику «gov.auction» та, одночасно, моментом надання доступу до функціональних можливостей Електронного майданчику та ЕТС в якості користувача.
3. Характеристики ЕТС
3.1. ЕТС складається з двох основних компонентів:
• Серверна частина у складі ЦБД та API взаємодії з електронними майданчиками;
• Інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу користувачів, учасників та взаємодіють з ЦБД за допомогою API.
3.2. Загальні характеристики ЕТС, а також функції, виконання яких забезпечує ЕТС, передбачені Регламентом ЕТС.
3.3. Формування протоколів електронних торгів, форми яких наведені у додатках 1-4 до Регламенту ЕТС, здійснюється ЦБД після моменту завершення електронного аукціону.
3.4. Доступ оператора до ЕТС здійснюється на підставі відповідного договору, укладеного між адміністратором ЕТС та оператором, а саме: Договором про використання електронної торгової системи, укладеного між ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» та Товарною біржою «Біржа.Онлайн» №3-PS-EP від 20 лютого 2017 року.
3.5. Доступ Фонду та банку до ЕТС здійснюється через особистий кабінет на підставі відповідного договору.
4. Режим роботи ЕТС
4.1. ЕТС працює цілодобово, сім днів на тиждень, за винятком часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.
4.2. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт, надсилаються адміністратором Фонду, банкам і операторам та розміщуються на сайтах операторів, у тому числі Електронного майданчику «gov.auction» не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати початку проведення таких робіт.
4.3. У разі виникнення у Товарної біржі «Біржа.Онлайн», як оператора Електронного майданчику, технічних та програмних неполадок чи інших проблем, що унеможливлюють роботу з ЕТС та проведення електронних торгів, оператор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ЕТС, розміщує на Електронному майданчику відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ЕТС та дату і час відновлення доступу до ЕТС.
4.4. У разі виникнення технічних та програмних неполадок, що унеможливлюють введення та опублікування оголошення в ЕТС та/або вчинення необхідних дій щодо завершення електронних торгів через особистий кабінет Фонду/банку, адміністратор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ЕТС, розміщує на публічному порталі Prozorro.Продажі (www.prozorro.sale) відповідне повідомлення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ЕТС та дату і час відновлення доступу до ЕТС. В такому випадку введення та опублікування оголошення в ЕТС та/або вчинення необхідних дій щодо завершення електронних торгів здійснюється через особистий кабінет відповідного оператора.
4.5. Оператор Електронного майданчику «gov.auction» здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті електронних майданчиків в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом.
4.6. Оператор Електронного майданчику «gov.auction», Фонд і банк можуть відступити від вимог цього Регламенту, якщо дотримання таких вимог стало неможливим внаслідок виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які не залежать від волі таких осіб, і яким вони не могли запобігти, та які безпосередньо унеможливили виконання адміністратором або оператором вимог Регламенту ЕТС або цього Регламенту (форс-мажор), із повідомленням протягом 24 годин засобами електронної пошти усіх зацікавлених осіб, у тому числі Комісії, а також подальшим приведенням дій у відповідність до цього Регламенту одразу після того, як це стане можливим. Вплив та наслідки таких обставин підлягають розгляду Комісією.
5. Права, обов'язки та відповідальність адміністратора, оператора, користувача та учасника
5.1. Адміністратор має право:
5.1.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої користувачами через електронний майданчик оператора, а також інформації, наданої Фондом/банком через особистий кабінет.
5.1.2. Надавати права адміністрування (максимально можливого рівня доступу до ЕТС з можливістю внесення змін до ЦБД) іншій особі на підставі договору, за погодженням з Фондом.
5.1.3. Здійснювати модернізацію, модифікування ЕТС і, без попередження, змінювати, додавати системну інформацію та/або змінювати її зміст, класифікацію або оформлення.
5.1.4. Припиняти доступ оператора до ЕТС на підставі рішення Фонду про виключення оператора з переліку осіб, відібраних за відповідним напрямом діяльності.
5.1.5. Припиняти доступ оператора до ЕТС на підставі рішення Фонду, прийнятого за пропозицією Комісії у разі встановлення Комісією фактів одного із наступних порушень (сукупності порушень) з боку оператора:
- 3 (трьох) або більше випадків порушення відповідним оператором будь-якого із положень та вимог Регламенту ЕТС у поточному календарному році;
- недоступності електронного майданчика, право на використання якого має такий оператор, протягом більш ніж 6 (шести) годин робочого часу у поточному календарному році;
- розкриття оператором інформації з обмеженим доступом, а саме: розміру закритої цінової пропозиції учасника – до початку електронного аукціону, найменування/П. І. Б. учасника – до завершення електронного аукціону;
- технічного втручання в ЕТС з боку третіх осіб через електронний майданчик оператора, що стало наслідком незабезпечення захисту від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення даних, що містяться в ЕТС.
5.2. Адміністратор повідомляє оператора про припинення доступу його електронного майданчика до ЕТС протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття відповідного рішення Фондом та публікує оголошення про прийняте рішення на публічному порталі Prozorro.Продажі (www.prozorro.sale).

5.3. Адміністратор зобов’язаний:
5.3.1. Самостійно забезпечити збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться до ЕТС під час організації та проведення електронних торгів або визначити іншу відповідальну за таке збереження особу на підставі договору, цьому беручи на себе відповідальність за дії або бездіяльність такої особи;
5.3.2. Забезпечити технічну можливість Фонду/банку заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС, вчиняти інші дії, відповідно до Регламенту ЕТС, а також забезпечувати можливість операторам здійснювати діяльність з організації електронних аукціонів відповідно до Регламенту ЕТС;
5.3.3. Забезпечити технічну можливість доступу Фонду, банку, користувачів, учасників до електронних торгів, у тому числі до інформації про проведення електронних торгів;
5.3.4. Інформувати оператора, банк та Фонд про проведення автоматичного та/або ручного тестування не пізніше 10 (десяти) робочих днів до початку такого тестування в рамках роботи в ЕТС.
5.4. Адміністратор не несе відповідальності:
5.4.1. За невиконання своїх повноважень, визначених цим Регламентом ЕТС, з вини Фонду, банку, оператора, учасників та користувачів;
5.4.2. За протиправне використання паролю та логіну Фонду, банку, оператора, учасника, користувача третіми особами.
5.5. Оператор має право:
5.5.1. Припинити технічний доступ користувачу та/або учаснику до роботи в особистому кабінеті в ЕТС у разі порушення ними положень цього Регламенту. Підставою для відновлення технічного доступу зазначених осіб до ЕТС є усунення усіх виявлених порушень;
5.5.2. Запитувати у користувача, учасника або банку необхідну інформацію для організації та проведення електронних торгів.
5.6. Оператор зобов'язаний:
5.6.1. Своєчасно укласти додаткову угоду до договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) з банком на виконання рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна), якщо укладення такої додаткової угоди передбачено відповідним рішенням Фонду;
5.6.2. Дотримуватись вимог цього Регламенту та Регламенту ЕТС під час проведення електронних торгів;
5.6.3. Забезпечувати передачу та цілісність даних, що надсилаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, у тому числі захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та спотворення даних, що містяться в ЕТС;
5.6.4. Забезпечувати можливість розміщення в ЕТС опису лоту, що виставляється на продаж згідно з додатковою угодою (у випадку її укладення), укладеною в межах договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) між оператором і Фондом, рішенням Фонду про затвердження умов продажу активу (майна)/пулу активів (майна) банку(ів), цим Регламентом та Регламентом ЕТС та документацією про проведення аукціону щодо лоту, який виставляється на продаж;
5.6.5. Забезпечити технічну можливість та рівний доступ для користувачів, учасників, у тому числі до інформації про проведення електронних торгів в ЕТС, а також доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів вчиняти дії в ЕТС згідно з положеннями цього Регламенту. У разі тимчасової відсутності такого сервісу з причин проведення невідкладних технічних робіт – розмістити відповідне оголошення на електронному майданчику не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням учасників, зареєстрованих на Електронному майданчику «gov.auction» електронною поштою;
5.6.6. За умови отримання відповідного підтвердження від ЦБД поінформувати учасника про подання/редагування/анулювання ним закритої цінової пропозиції протягом 10 (десяти) хвилин з моменту подання, редагування або анулювання поданої ним закритої цінової пропозиції до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення на електронну пошту такого учасника;
5.6.7. Передати унікальне гіперпосилання для участі в електронному аукціоні відповідному учаснику згідно з пунктом 7.15. глави 7 цього Регламенту протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку електронного аукціону;
5.6.8. Своєчасно розміщувати на веб-сайті Електронного майданчика інформацію, що може вплинути на права та обов'язки Фонду, банку, користувачів та/або учасників;
5.6.9. Забезпечувати нерозголошення конфіденційної інформації, у тому числі розмір закритої цінової пропозиції учасника - до початку електронного аукціону, найменування/П.І.Б. учасника - до завершення електронного аукціону;
5.6.10. Самостійно перевіряти відповідність ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб – код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб-резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), паспортні дані, місце проживання та контактна інформація), наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах даним, які вказуються таким користувачем у заяві про участь у електронних торгах. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі у електронному аукціоні;
5.6.11. Інформувати користувача про зарахування на рахунок оператора гарантійного внеску протягом однієї години з моменту такого зарахування та набуття ним права подати заяву на участь та закриту цінову пропозицію для отримання статусу учасника відповідно до пунктів 7.9, 7.10. глави 7 цього Регламенту;
5.6.12. Інформувати учасників, Фонд та банк через їх особисті кабінети про настання подій, які можуть вплинути на їх права та обов'язки, не пізніше, ніж за дванадцять годин до моменту настання таких подій;
5.6.13. Здійснювати консультаційну підтримку банку, користувачів та учасників з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти, в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом. Контактні номери телефонів та адреса електронної пошти вказані на веб-сайті https://gov.auction;
5.6.14. Своєчасно здійснювати повернення гарантійного внеску та перерахування залишку гарантійного внеску на рахунок переможця електронних торгів в порядку, передбаченому цим Регламентом з урахуванням положень пункту 5.7. цього розділу;
5.6.15. Здійснювати антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів, перед їх передачею до ЕТС та/або збереженням;
5.6.16. Отримати від користувача, який бажає прийняти участь у електронних торгах, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення;
5.6.17. Отримати від користувача згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію, знищення персональних даних користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також на передачу персональних даних третім особам для проведення електронних торгів відповідно до Регламенту;
5.6.18. Інформувати учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – того із них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, про зміну його статусу протягом 2 (двох) годин з моменту отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та натискання таким учасником відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті, залежно від того, яка із двох вказаних подій настане пізніше. Повернути такому учаснику сплачений ним гарантійний внесок протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та натискання таким учасником відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті, залежно від того, яка із двох вказаних подій настане пізніше;
5.6.19. Забезпечити коректне та своєчасне відображення в системі зміни статусу учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – того з них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, (зміна статусу в ЕТС «очікується рішення» на статус в ЕТС «рішення скасоване») відповідно до пункту 5.6.18. цього Регламенту.
5.7. Оператор несе відповідальність у вигляді санкції в розмірі 2 (двох) відсотків від початкової ціни/ціни реалізації лоту, який виставлено до продажу, але не більше 3 000 000 (трьох мільйонів) гривень, що сплачується оператором одноразово за кожне окреме наступне порушення, факт наявності якого встановлено у відповідному рішенні Фонду, а саме:
5.7.1. Порушення цілісності даних, що полягає у не передачі до ЦБД або не прийманні від ЦБД інформації (її оновлення) або окремих файлів протягом 1 (однієї) години, якщо це призвело до порушення прав користувачів, учасників, оператора, Фонду та/або банку;
5.7.2. Недоступності сервісу електронного майданчика, що полягає у неможливості користувача вчиняти будь-які дії протягом більше 1 (однієї) години, крім випадків, передбачених пунктами 4.3. глави 4 та підпунктом 5.6.5 пункту 5.6. глави 5 Регламенту ЕТС.
5.8. Оператор не несе відповідальність:
5.8.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи в ЕТС відповідно до технічних вимог ЕТС, а саме:
- відсутність у користувача комп'ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в ЕТС;
- наявність обмежень та налаштувань, які не дозволяють йому повноцінно працювати в ЕТС;
- неможливість роботи з причини зараження комп'ютерної техніки користувача шкідливими програмами, в тому числі вірусами;
- недоліки в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу з ЕТС;
- недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), послугами якого користується користувач, а також збої в роботі програмно-апаратного комплексу провайдера користувача, що призвело до нерегламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет і не дозволило користувачеві повноцінно працювати в ЕТС.
5.8.2. За будь-які збитки, втрати, які понесли Фонд/банк, користувач або учасник, у разі, якщо причиною цьому стало:
- незнання, невиконання чи неналежне виконання Фондом/банком, користувачем, учасником вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті, що призвело до прийняття Фондом/банком, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами та учасниками і негативно позначилося на діловій репутації Фонду/банку, користувача або учасника;
- неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних Фондом/банком, користувачем або учасником третім особам, що призвело до прийняття Фондом/банком, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами або учасниками;
- дії, вчинені в ЕТС від імені Фонду/банку, користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про Фонд/банк, користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.
5.8.3. За опис лоту, умови його продажу та зміст стислої інформації, що містить дані з публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів та посилання на ці документи, з посиланням на інформацію на веб-сайті Фонду (далі – оголошення), що розміщені в ЕТС;
5.8.4. За розмір цінової пропозиції, що подається учасником під час електронного аукціону;
5.8.5. За дії Фонду/банку, пов’язані з процедурою підписання протоколу електронних торгів за результатами проведення електронних торгів, що формується ЦБД відповідно до Регламенту ЕТС;
5.8.6. За укладання договору між банком та переможцем електронних торгів, визначеного на підставі проведеного в ЕТС електронного аукціону, сформованого протоколу електронних торгів та за взаємне виконання сторонами умов такого договору;
5.8.7. За розміщення інформації Фондом/банком, користувачем, учасником, якщо за результатами таких дій вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди Фонду/банку, користувачеві або учаснику.
5.9. Користувач та учасник зобов'язані:
5.9.1. Дотримуватись вимог цього Регламенту в процесі роботи в ЕТС;
5.9.2. Надавати достовірну інформацію, яка підлягає опублікуванню в ЕТС та запобігати наданню інформації, що має образливий характер;
5.9.3. Забезпечити збереження авторизаційних даних та таємниці свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи в ЕТС через електронний майданчик. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами повідомляти про це оператора електронною поштою не пізніше однієї години з моменту виникнення таких підозр;
5.9.4. Своєчасно оновлювати актуальні документи та інформацію, надану для реєстрації в ЕТС;
5.9.5. Забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти оператора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС електронною поштою не пізніше однієї години з моменту виникнення таких обставин;
5.9.6. Дотримуватись цього Регламенту, у тому числі щодо запобігання порушенню прав третіх осіб;
5.9.7. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками, та ризики, пов’язані з можливим неодноразовим натисканням на отримане унікальне гіперпосилання та/або відкриття унікального гіперпосилання в різних браузерах та/або різних вкладках одного браузера, чим порушується цілісність та унікальність такого гіперпосилання;
5.9.8. Для участі у електронних торгах, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, надати оператору запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення;
5.9.9. Надати достовірну інформацію, необхідну для отримання учасником доступу до електронних торгів з урахуванням вимог, що висуваються до учасника відповідно до цього Регламенту.
6. Підготовка до проведення електронних торгів
6.1. Оголошення публікується Фондом/банком в ЕТС протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Фондом про затвердження умов продажу активів (майна). Фонд/банк має можливість редагування та друку сформованого оголошення до моменту його публікації в друкованих засобах масової інформації.
6.2. Оголошення обов’язково повинно містити:
6.2.1. Дату оголошення, умови та порядок проведення електронних торгів, зокрема, розмір гарантійного внеску, номер лоту, мінімальну надбавку, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції (далі - крок аукціону), порядок підвищення ціни, початкову ціну/ціну реалізації, кінцевий термін прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій;
6.2.2. Публічний паспорт активу (майна);
6.2.3. Розподіл активів (майна) по лотах (склад лотів).
6.3. Оголошення може додатково містити відомості про:
- банківські реквізити оператора для сплати гарантійного внеску;
- граничний розмір винагороди оператора, встановлений Фондом;
- зміни до інформації про лот, опублікованої в ЕТС (у разі внесення таких змін).
6.4. Фонд/банк має право здійснити коригування інформації, що міститься в оголошенні про проведення електронного аукціону, за виключенням інформації про початкову ціну лоту, дату проведення електронного аукціону, та найменування електронного аукціону в ЕТС, не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту опублікування такого оголошення в ЕТС, з одночасним інформуванням уповноваженого структурного підрозділу Фонду, до повноважень якого належить організація продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.
6.5. Фонд/банк має право вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронних торгів після опублікування такого оголошення в ЕТС до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, виключно за погодженням з уповноваженим структурним підрозділом Фонду.
7. Порядок проведення електронних торгів
7.1. Оголосити електронні торги може лише Фонд/банк на підставі рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна).
7.2. Запис про нові електронні торги створюється в ЦБД через електронний майданчик оператора або Фондом/банком через власний особистий кабінет за допомогою API. Користувачі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронні торги. Сервіс пошуку та перегляду електронних торгів надає електронний майданчик через ЕТС, доступ до якого забезпечує оператор за допомогою API.
7.3. Електронні торги або їх результати можуть бути відмінені (скасовані) банком на будь-якому їх етапі виключно на підставі відповідного рішення Фонду. У цьому випадку ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Результати аукціону скасовано». Підставами для розгляду питання про відміну (скасування) електронних торгів або їх результатів можуть бути, зокрема: зміни суттєвих характеристик активу (майна), виставленого до продажу, у тому числі погашення позичальником 20 % і більше відсотків від заборгованості за кредитним договором, виведення майна із забезпечення (застави, іпотеки, тощо) виконання зобов’язань перед банком за кредитними або іншими договорами, наявність судових рішень та інших факторів, які можуть вплинути на ціну продажу такого активу (майна).
7.4. Учасники здійснюють дії для участі в електронних торгах через електронні майданчики під час роботи в ЕТС, відповідно до визначеного цим Регламентом ЕТС порядку. Фонд/банк може здійснювати дії в ЕТС через власний особистий кабінет, яким користується відповідно до умов договору із адміністратором.
7.5. Будь-яка закрита цінова пропозиція учасника, належним чином спрямована через електронний майданчик до ЕТС в ході електронних торгів, вважається згодою із запропонованими умовами продажу лоту.
7.6. Для участі в електронних торгах користувач через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь шляхом заповнення екранної форми і завантаження електронних документів. Заява про участь в електронних торгах має містити закриту цінову пропозицію і запевнення відповідно до підпункту 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Регламенту та бути поданою до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні. До моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Вся історія змін, внесених в цей період, зберігається в ЦБД.
7.7. Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.
7.8. Заява про участь в електронних торгах повинна відповідати вимогам, зазначеним в документації про проведення торгів.
7.9. Користувач зобов’язаний сплатити гарантійний внесок для набуття статусу учасника. Учасник має право подати закриту цінову пропозицію до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій.
7.10. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка. Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок оператора менш ніж за 1 (одну) годину до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій, не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування на рахунок оператора.
7.11. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до моменту початку електронного аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який подав відповідну закриту цінову пропозицію.
7.12. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заяви про участь/закритої цінової пропозицій або їх кількість менша 2 (двох) ЦБД автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулись», формує та оприлюднює відповідний протокол електронних торгів.
7.13. Якщо подано більше 1 (однієї) закритої цінової пропозиції, ЕТС активує модуль електронного аукціону. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.
7.14. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, ЕТС автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулися».
7.15. Оператор забезпечує доступ до електронного аукціону, предметом продажу на якому є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, виключно тим учасникам, які виконали вимоги підпункту 5.9.8. пункту 5.9 глави 5 цього Регламенту під час подання заяви про участь у відповідних електронних торгах. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор передає до особистого кабінету учасника та/або на його електронну пошту унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому.
7.16. У момент старту модуля електронного аукціону, на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається така інформація:
- номер електронного аукціону;
- стислий опис активу (майна);
- номер учасника в електронному аукціоні;
- кількість учасників;
- час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника.
Після моменту старту електронного аукціону ЕТС робить паузу 5 (п’ять) хвилин і оголошує раунд.
7.17. Електронний аукціон є основним етапом процесу електронних торгів, у ході якого учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до цього Регламенту.
7.18. Учасник, за допомогою інтерфейсу електронного майданчика, отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу сторінки електронного аукціону. Оператор повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника.
7.19. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які встановлені ЕТС. Електронні майданчики мають право інформувати користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.
7.20. Електронний аукціон складається з 3 (трьох) раундів, які проводяться за однаковими правилами.
7.21. У кожному раунді учасники протягом 3 (трьох) хвилин, кожен в порядку від менших до більших цінових пропозицій, а при їх співпадінні – від пізніших до більш ранніх, мають право збільшити свою попередню цінову пропозицію не менш ніж на один крок аукціону. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом 3 (трьох) хвилин, цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі попередньої або закритої цінової пропозиції цього учасника. Розмір закритої цінової пропозиції може дорівнювати початковій ціні/ціні реалізації лоту.
7.22. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, ЕТС надає йому можливість до завершення відведеного часу внести зміни до цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення, але не нижче початкової ціни/ціни реалізації. Якщо учасник не діяв протягом 3 (трьох) хвилин, ЕТС по закінченню цього часу приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.
7.23. По завершенню раунду ЕТС робить паузу 3 (три) хвилини і оголошує наступний раунд.
7.24. Користувачі мають можливість в режимі реального часу відслідковувати хід електронних аукціонів і результати їх проведення та здійснювати пошук інформації щодо електронних аукціонів.
7.25. У разі скасування електронних торгів, у тому числі, згідно з пунктом 7.3 цієї глави, їх статус автоматично змінюється на «Торги відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, учасниками або банком. У разі встановлення, що переможець відкритих торгів (аукціону) з продажу прав вимоги за кредитним договором та відповідними договорами забезпечення виконання зобов'язань є боржником та/або поручителем (майновим поручителем) за такими договорами, уповноважена особа Фонду інформує про це Фонд і результати відкритих торгів (аукціону) скасовуються Фондом. Гарантійний внесок такому переможцю відкритих торгів (аукціону) не повертається.
7.26. За результатами проведення електронних торгів між банком, якому належить актив (майно), та переможцем електронних торгів укладається договір. Такий договір після його підписання банком та переможцем електронних торгів, опубліковується Фондом/банком в ЕТС через власний особистий кабінет або через електронний майданчик не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, якщо цей строк не буде продовжений, відповідно до цього Регламенту ЕТС, та перебуває у публічному доступі.
7.27. У разі неопублікування договору в ЕТС згідно з пунктом 7.26 глави Регламенту ЕТС, формується протокол електронних торгів в якому переможцем електронних торгів визначається учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та одночасно за умов відсутності на дату такого формування листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та одночасно відсутності факту натискання таким учасником відповідної кнопки про відмову в особистому кабінеті. У разі відсутності такого учасника ЕТС змінює статус електронних торгів на «Торги не відбулись».
7.28. Строк, встановлений пунктом 7.26. глави 7 Регламенту ЕТС, може бути продовжений за рішенням Фонду, в тому числі на підставі обґрунтованого подання банку в порядку, встановленому підпунктом 5.10.7. пункту 5.10. глави 5 Регламенту ЕТС.
У разі неопублікування договору в ЕТС за результатами електронних торгів у строк, визначений відповідно до Регламенту ЕТС, ЕТС присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулись».
7.29. Переможець електронних торгів зобов'язаний:
- підписати протокол електронних торгів протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування в ЦБД та надати його оператору, через електронний майданчик якого ним було подано цінову пропозицію;
- укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів з урахуванням пункту 7.28 глави цього Регламенту.
8. Порядок визначення переможця електронних торгів
8.1. Процес визначення переможця електронних торгів передбачає автоматичну оцінку ЦБД цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування відповідних протоколів електронних торгів, форми яких наведені в додатках 1, 2 та (у разі продажу активів (майна) декількох банків – за формою, наведеною у додатку 3) до цього Регламенту.
8.2. Переможцем електронних торгів вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а у разі його дискваліфікації, відповідно до пункту 8.3. цієї глави, учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, за умов відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від останнього про відмову від очікування та одночасно відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті до моменту завершення періоду для завантаження договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, укладеного з переможцем.
8.3. У разі невиконання переможцем електронних торгів підпункту 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 та/або пункту 7.29 глави 7 цього Регламенту, такий переможець електронних торгів дискваліфікується ЕТС. Переможця може бути дискваліфіковано у випадку прийняття Фондом рішенням про таку дискваліфікацію у випадку, передбаченому пунктом 7.25 глави 7 Регламенту ЕТС. У таких випадках, ЦБД формує новий протокол електронних торгів з визначенням переможцем електронних торгів учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та за умов відсутності від нього відповідного листа (звернення) щодо відмови від очікування та одночасно відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті, відповідно до пункту 8.2. глави 8 цього Регламенту.
8.4. Під час процесу «Оплачено. Очікується підписання договору» здійснюється підготовка та укладання договору між банком та переможцем електронних торгів, що є підтвердженням отримання банком повної оплати вартості лоту згідно з договором.
8.5. Під час процесу «Продаж завершений» відбувається публікація Фондом/банком сканованої копії договору в ЕТС та присвоєння електронним торгам статусу завершених.
9. Порядок розподілу винагороди, сплати та повернення гарантійних внесків
9.1. Оператор, через електронний майданчик якого подано цінову пропозицію переможцем, перераховує на рахунок переможця електронних торгів залишок гарантійного внеску, за вирахуванням винагороди оператора (за умови дотримання таким оператором підпункту 5.6.17 пункту 5.6 глави 5 даного Регламенту), встановленої Фондом не пізніше 3-х робочих днів з моменту отримання підтвердження від банку про укладення договору та повний розрахунок за відповідний лот.
9.2. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, крім переможця та учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – тому з них, який подав цінову пропозицію раніше за інших учасників електронних торгів, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.
9.3. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такого анулювання.
9.4. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках, передбачених пунктами 7.12, 7.14 глави 7 цього Регламенту, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати присвоєння торгам статусу «Торги не відбулися» або «Торги відмінено».
9.5. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – тому із них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, за умови відсутності у оператора належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника щодо відмови від очікування та одночасно відсутності факту натискання останнім відповідної кнопки про відмову від очікування у особистому кабінеті, здійснюється оператором протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем опублікування договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги в ЕТС (крім випадків, коли переможцем електронних торгів є цей учасник).
Учасник з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – той із них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, має право до моменту завершення періоду для завантаження договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, укладеного з переможцем, подати оператору належним чином оформлений лист (звернення) про відмову від очікування із обов’язковим натисканням відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.
9.6. У разі невиконання переможцем дій, передбачених пунктом 7.28 глави 7 даного Регламенту, або у випадку невиконання/порушення ним зобов’язань, визначених у цьому Регламенті, сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю електронних торгів та перераховується оператором, через якого надано цінову пропозицію або через якого надано цінову пропозицію та заведено інформацію про лот в ЕТС, на рахунок банку, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строків, встановлених для здійснення таких дій.
Сплачені гарантійні внески не повертаються переможцю електронних торгів та перераховуються оператором, через якого надано цінову пропозицію або через якого надано цінову пропозицію та заведено інформацію про лот в ЕТС, на рахунок банку у разі невідповідності інформації (документів), наданої переможцем електронних торгів згідно з з підпунктом 5.6.10 пункту 5.6 та підпунктом 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Регламенту, інформації, яка надається ним для укладання договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, або фактичній інформації про нього, яка стала відомою Фонду, банку або оператору, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем виявлення такої невідповідності.
10. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації
10.1. Всі документи у формі електронних копій і відомості, пов'язані з реєстрацією користувачів/учасників в ЕТС та проведенням електронних торгів, в тому числі, з подачею заяв про участь в електронних торгах і закритих цінових пропозицій/цінових пропозицій, направляються до ЕТС.
10.2. Усі документи та відомості, інформація, пов'язані з організацією і проведенням електронних торгів, зберігаються у ЦБД відповідно до вимог Регламенту ЕТС з урахуванням таких особливостей:
- документи, відомості та інформація повинні зберігатися на електронних носіях у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність;
- відомості та інформація, що містяться в документах, повинні бути доступними для їх подальшого використання;
- можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або отриманий;
- збереження інформації, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи отримання (за наявності).
10.3. Строк зберігання документів, відомостей та інформації на електронних носіях повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством України для відповідних паперових носіїв. Якщо строк зберігання документів на паперових носіях не встановлено, тоді строк їх зберігання в ЕТС має становити не менше 3 (трьох) років з дати створення/опублікування таких документів в ЕТС.
10.4. З метою запобігання можливої втрати чи пошкодження документів на електронних носіях протягом строку, встановленого законодавством України, адміністратор здійснює дублювання таких документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх періодичне копіювання.
11. Порядок внесення змін до Регламенту
11.1. Внесення змін до цього Регламенту, включаючи додатки до нього, проводиться оператором на підставі відповідних змін, внесених до Регламенту ЕТС.
11.2. Актуальний Регламент ЕТС у формі електронного документа розміщується адміністратором системи у вільному доступі за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті Фонду. Повідомлення про внесення змін до Регламенту ЕТС здійснюється адміністратором шляхом обов'язкового розміщення змін до цього Регламенту ЕТС за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті Фонду.
11.3. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Регламенту є його невід'ємною частиною.
11.4. Всі зміни, що вносяться до Регламенту ЕТС, набувають чинності і стають обов'язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту ЕТС, з дати розміщення змін до цього Регламенту ЕТС на веб-сайті Фонду, якщо інше не встановлено такими змінами.
Додаток 1 до Регламенту

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: _________________________
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: _________________________
Номер лоту________________________________
Власник активів (майна) (найменування банку): __________
Статус електронних торгів: торги відбулись
Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час,сек)
Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)
Назва активів (майна) лоту (склад лоту): ___________________
Початкова ціна/ціна реалізації: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Ціна продажу:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Крок аукціону: ____________
Розмір гарантійного внеску: ____грн, коп.
Учасники:
1. Учасник 1_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б. учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*);
2. Учасник 2_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б. учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Закриті цінові пропозиції учасників:
● Учасник 1–закрита цінова пропозиція ___грн. коп., ____ (дата, час, сек)
● Учасник 2–закрита цінова пропозиція ___грн. коп.,____ (дата, час, сек)
Раунд 1
● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)
● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)
Раунд 2
● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)
● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)
Раунд 3
● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)
● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

Переможець електронних торгів: Учасник №1 ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б. учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Регламенту ЕТС ________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б. учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити банку для сплати коштів за придбані активи (майно):_______________________ __________________________
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого заведено інформацію про лот в ЕТС: _____________________________грн. з ПДВ
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. з ПДВ

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. коп.
Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку: __ грн. коп.
Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)
Переможець електронних торгів зобов'язується:

- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів в ЕТС та направити його на підписання оператору, через електронний майданчик якого таким переможцем електронних торгів подано найвищу цінову пропозицію;

- провести повний розрахунок та підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(ів) (майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, з урахуванням пункту 7.26 глави 7 Регламенту ЕТС.
Переможець електронних торгів:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:
____________ _________________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П. .(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку контролюючого органу в паспорті.

Додаток 2 до Регламенту

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________
Номер лоту ___________________
Власник активів (майна) (найменування банку): __________
Статус електронних торгів: торги не відбулись
Назва активів (майна) лоту (склад лоту):____________________
Початкова ціна/ціна реалізації: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: ____, грн.,коп.
Учасники/учасники відсутні:
Учасник №1 ___________ (найменування учасника , код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, П.І.Б. учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Протокол електронних торгів сформовано: (дата, час, сек)
Оператор, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку контролюючого органу в паспорті.

Додаток 3 до Регламенту

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: _________________________
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: _________________________
Номер лоту________________________________
Власник(и) активів (майна) (найменування банку(ів)): __________
Статус електронних торгів: торги відбулись
Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час,сек)
Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)
Назва активів (майна) лоту (склад лоту): ___________________
Початкова ціна/ціна реалізації: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Ціна продажу:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Крок аукціону: ____________
Розмір гарантійного внеску: ____грн, коп.
Учасники:
1. Учасник 1_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б. учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*);
2. Учасник 2_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б. учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Закриті цінові пропозиції учасників:
● Учасник 1–закрита цінова пропозиція ___грн. коп., ____ (дата, час, сек)
● Учасник 2–закрита цінова пропозиція ___грн. коп.,____ (дата, час, сек)
Раунд 1
● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)
● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)
Раунд 2
● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)
● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)
Раунд 3
● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)
● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

Переможець електронних торгів: Учасник №1 ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б. учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Регламенту ЕТС ________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б. учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити банку(ів) для сплати коштів за придбані активи (майно):_______________________ __________________________
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого заведено інформацію про лот в ЕТС: _____________________________грн. з ПДВ
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. з ПДВ

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. коп.
Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку(ам):
Залишити з наступного фрагменту кількість рядків відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входить до лоту, зазначеному у цьому протоколі та відповідному рішенні Фонду:
[ - __________________________ (найменування банку): _____ грн. коп.
- ___________________________ (найменування банку): _____ грн. коп.
- ___________________________ (найменування банку): _____ грн. коп.
- ___________________________ (найменування банку): _____ грн. коп. ]

Протокол електронних торгів сформовано: (дата, час, сек)
Переможець електронних торгів зобов'язується:
- підписати в _____________ (________________) оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронних торгів подано найвищу цінову пропозицію;
- провести повний розрахунок та підписати договір (договори) купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(ів) (майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.
Переможець електронних торгів:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Залишити з наступного фрагменту реквізити банку (банків) відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входить до лоту, зазначеному у цьому протоколі та відповідному рішенні Фонду:

[Найменування банку:__________________________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:__________________________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П. (за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:__________________________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)]

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку контролюючого органу в паспорті.


Додаток 4 до Регламенту

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________
Номер лоту ___________________
Власник активів (майна) (найменування банку(ів)): __________
Статус електронних торгів: торги не відбулись
Назва активів (майна) лоту (склад лоту):____________________
Початкова ціна/ціна реалізації: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: ____, грн.,коп.
Учасники/учасники відсутні:
Учасник №1 ___________ (найменування учасника , код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, П.І.Б. учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Протокол електронних торгів сформовано: (дата, час, сек)
Оператор, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Залишити з наступного фрагменту реквізити банку (банків) відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входить до лоту, зазначеному у цьому протоколі та відповідному рішенні Фонду:

[Найменування банку:____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)]

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку контролюючого органу в паспорті.